fbpx

Устойчивост - мисията е възможна.

какво ще постигне проекта

Какви са целите?

CAUSELAND ще събере млади професионалисти, работещи в неправителствени организации, или младежки активисти от Исландия, България, Румъния и Италия, за да се присъединят към вълнуваща възможност за обучение и обмен в Исландия.

По време на обучението участниците ще бъдат обучени как да включат целите за устойчиво развитие (ЦУР) в работата си, за да улеснят съвместното създаване на устойчиви политики и практики.
Специален фокус ще бъде поставен върху Цел 5 Равенство между половете и Цел 13 Действия в областта на климата.

За да се присъедините към проекта, попълнете този въпросник.

Краен срок за кандидатстване: 10.02.2023 г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате да научите повече за обучението:

Кой финансира проекта?

Финансиращи организации

Проектът се финансира по програма "Еразъм+" и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

bg_BG