fbpx

CauseLand

приключил

Get to know the NGO sector. Lead the change

Каква е нуждата?
Новите начини на работа и по-честите промени в работните места (по необходимост или възможност) изискват по-широк набор от умения. Меките умения са тези, които са релевантни при търсенето на работа или позиция в различните среди. Неправителствените организации и младежките работници във всички държави, които участват в проекта, усещат липса към подобни умения (осигуряване на финанси и устойчивост за техните инициативи, презентационни умения за каузите им, стратегическо планиране, разбиране на междусекторното сътрудничество) и липса на стандартизиран „набор от основни компетенции за практикуване на младежка работа”.
какво ще постигне проекта

Какви са целите?

какви дейности предлагаме?

Какво ще се направи?

IO1 - Ръководство със следните модули:

IO2

IO2 ще превърне модулите от IO1 в онлайн геймифицирано обучение на базата на методологията - New Media Ambassadors (NMA)

IO3

Създаването на бордовата игра “CauseLand”, която може да се използва от младежки работници като инструмент при работата им с млади хора, които искат да поставят началото на своята кариера в НПО сектора, както и да се използва като инструмент за насърчаване на гражданската ангажираност.

с кого работим

Кои са организациите?

Bfree е неправителствена организация, създадена в София, България, която е фокусирана върху изграждането на младежки инициативи и реализацията на иновативни проекти, които са базирани на неформалното обучение.

GEYC е румънска неправителствена организация, чиято мисия е да осигурява възможности на младите хора да променят средата си чрез участието им в събития и дейности, водени от младежи.

NORTH Consulting ehf е открита 2009г. с консултантска дейност за културния, иновативния, изследователския и обучителния сектор. Сърцето на работата в организацията е развитието и изграждането ценни умения.

Concepti_Logo (1)

КОНЦЕПТИ е отворена, демократична и ефективна рамка за реализацията на иновативните идеи в България! Мисията на организацията е да създаде условия за развитието на модерен, образователен, научен и развоен потенциал на Гоце Делчев и региона, както и да привлича инвеститори за успешното развитие на региона.

TU F1RST е неправителствена организация, която осигурява професионално обучение благодарение на съвместната работа с различни младежки и миграционни центрове, както и други асоциации, насочени към културата. Тя е връзката между формалното, неформалното и практическото обучение, което използва иновативни техники, полезни за новите мерки на Ковид - 19.

Какво постигнахме досега?

Вижте резултатите

Кой финансира проекта?

Финансиращи организации

Проектът се финансира по програма "Еразъм+" и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

bg_BG